مدیر

30 اردیبهشت 1403

جلسه آموزشی سامانه مدیریت ارتباط مردمی 137 در شهرداری زرند بصورت ویدیو کنفرانس برگزار گردید

جلسه آموزشی سامانه مدیریت ارتباط مردمی 137 در شهرداری زرند بصورت ویدیو کنفرانس برگزار گردید
22 فروردین 1403

خورموج سومین شهر استان بوشهر، به سامانه مدیریت ارتباط مردمی 137مجهز گردید.

خورموج دومین شهر استان بوشهر که، به سامانه مدیریت ارتباط مردمی 137مجهز گردید.
2 دی 1402

هشتمین مرکز استان،کلان شهر کرمانشاه به سامانه مدیریت شهری 137 فراداده مجهز گردید.

کلان شهر کرمانشاه،هشتمین مرکز استان که، به سامانه مدیریت شهری 137 فراداده مجهز گردید.
30 آبان 1402

سیاهکل، دومین شهر استان گیلان که، به سامانه مدیریت ارتباط مردمی 137 مجهز گردید.

آیا شما با سمت مدیریت شهری در شهرداری فرآیندهایی مستمر جهت برانگیختن احساسات شهروندان خود دارید؟