22 فروردین 1403
خورموج دومین شهر استان بوشهر، به سامانه مدیریت ارتباط مردمی 137مجهز گردید.
خورموج دومین شهر استان بوشهر که، به سامانه مدیریت ارتباط مردمی 137مجهز گردید.
2 دی 1402
هشتمین مرکز استان،کلان شهر کرمانشاه به سامانه مدیریت شهری 137 فراداده مجهز گردید.
کلان شهر کرمانشاه،هشتمین مرکز استان که، به سامانه مدیریت شهری 137 فراداده مجهز گردید.
30 آبان 1402
سیاهکل، دومین شهر استان گیلان که، به سامانه مدیریت ارتباط مردمی 137 مجهز گردید.
آیا شما با سمت مدیریت شهری در شهرداری فرآیندهایی مستمر جهت برانگیختن احساسات شهروندان خود دارید؟