19 شهریور 1402
اهرم، دومین شهر در استان بوشهر، که به سامانه مدیریت شهری 137 فراداده مجهز گردید.
سامانه 137 فراداده در بروجن، دومین شهر استان چهار محال و بختیاری راه اندازی گردید.
16 شهریور 1402
سامانه 137 فراداده در بروجن، دومین شهر استان چهار محال و بختیاری راه اندازی گردید.
سامانه 137 فراداده در بروجن، دومین شهر استان چهار محال و بختیاری راه اندازی گردید.