صدور گواهی حسن انجام کار توسط مدیر عامل سازمان فاوا شهرداری کرمانشاه