آموزش سامانه مدیریت ارتباط مردمی137 در شهرداری خرم آباد انجام پذیرفت