سامانه 137 شهرداری بجنورد از خسارت طوفان در این شهر جلوگیری کرد