21 مهر 1402
رامسر، عروس شهرهای ایران به سامانه 137 فراداده مجهز گردید
به درخواست شهردار محترم شهرداری رامسر جناب آقای دکتر علی امینی شاد، سامانه مدیریت شهری 137 در رامسر راه اندازی گردید.
18 مهر 1402
سامانه ثبت گزارش های تخلف و فساد اداری(سامانه سوت زنی) در شهرداری تبریز راه اندازی گردید
سامانه ثبت گزارش های تخلف و فساد اداری(سامانه سوت زنی) در شهرداری تبریز راه اندازی گردید