جلسه آموزشی سامانه مدیریت ارتباط مردمی 137 در شهرداری زرند بصورت ویدیو کنفرانس برگزار گردید