هشتمین مرکز استان،کلان شهر کرمانشاه به سامانه مدیریت شهری 137 فراداده مجهز گردید.