خورموج سومین شهر استان بوشهر، به سامانه مدیریت ارتباط مردمی 137مجهز گردید.