سیاهکل، دومین شهر استان گیلان که، به سامانه مدیریت ارتباط مردمی 137 مجهز گردید.