آئین رونمایی از سامانه ارتباط مردمی چشم شهروند گلبهار