اخذ گواهی شرکت خلاق از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری