ایوان،نگین سبز استان ایلام به سامانه 137 فراداده مجهز گردید