رامسر، عروس شهرهای ایران به سامانه 137 فراداده مجهز گردید