برقراری ۱۰ هزار تماس مردمی با سامانه ۱۳۷ شهرداری قم