اهرم، دومین شهر در استان بوشهر، که به سامانه مدیریت شهری 137 فراداده مجهز گردید.