تماس ۱۰ هزار شهروند اصفهانی با سامانه ۱۳۷ در هفته گذشته