معرفی شهروندان فعال در سامانه 137 / شهریاران قمی تجلیل شدند