شهرداری قم

13 اسفند 1401
مانور آزمایشی 137 در شهرداری !
10 اسفند 1401
چرا شهرداریها نیاز به راه اندازی سامانه 137 دارند؟
20 خواسته های مدیران شهری، که با پیاده سازی سامانه مدیریت شهری 137، رسیدن به آن سهل تر می شود.
8 آذر 1401
اعتماد مردم به سامانه ۱۳۷ افتخار شهرداری قم است