رتبه بندی

13 اسفند 1401
مانور آزمایشی 137 در شهرداری !
10 اسفند 1401
چرا شهرداریها نیاز به راه اندازی سامانه 137 دارند؟
20 خواسته های مدیران شهری، که با پیاده سازی سامانه مدیریت شهری 137، رسیدن به آن سهل تر می شود.
7 اسفند 1401
شهرداری شهر شما در کدام گروه زیر قرار داره!؟