ماژول بازخورد الکترونیک سامانه137 شهرداری نجف آباد راه اندازی گردید.