شهرداری زنجان

هنگامی که شهروندان درخواستی را به مرکز 137 اعلام مینمایند. این مرکز درخواست را به مناطق و سازمان های مربوطه ارسال می نماید و پس اعلام کارشناسان اجرایی مبنی بر انجام درخواست، کارشناسان بازخورد مرکز از طریق تلفن و یا سامانه بصورت اتوماتیک از طریق پیامک با شهروند تماس گرفته و از وی در خصوص سرعت و دقت درخواست ثبت شده نظر خواهی میکنند. این نظرات مستقیما در ارزشیابی و عملکرد مناطق و سازمان های  شهرداری استفاده میشود. 

فواید و نتایج 137 برای شهروندان
•    مشارکت در تصمیم گیری های شهری
•    افزایش کیفیت خدمات شهرداری
•    كاهش مراجعات حضوري شهروندان براي پيگيري درخواست ها 
فواید و نتایج 137 برای شهرداری
•    افزایش کارآمدی کارکنان شهرداری
•    افزایش اثربخش خدمات ارائه شده
•    ارتقا علمی و توانمند سازی منابع انسانی
•    جذب مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها
•    برنامه ریزی بر اساس نیاز های شهروندان بصورت محله ای
•    ارزیابی شهرداری در بخش های مختلف

logo-samandehi